Algemene voorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle door wederpartij gehanteerde voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake verkoop, levering en/of verrichten van diensten door METICS, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

2. METICS kan niet door enige handeling, door een mededeling of stilzwijgend geacht worden te hebben ingestemd met de door wederpartij gehanteerde voorwaarden of met een niet schriftelijk overeengekomen wijziging van deze verkoopvoorwaarden.

Artikel 2

Offertes, overeenkomsten en documentatie

1. Alle door METICS uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. METICS is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. Wanneer wederpartij een order plaatst, die niet is voorafgegaan door een offerte van METICS, komt eerst een overeenkomst tot stand indien METICS schriftelijk deze order heeft geaccepteerd.

3. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden.

4. Gegevens welke zijn vermeld in catalogi, documentatie, afbeeldingen, tekeningen en berekeningen door of namens METICS verstrekt, zijn indicatief. METICS behoudt zich het recht voor constructie, maat- en materiaalwijzigingen ten opzichte van de in haar catalogi en andere drukwerken vervatte gegevens en afbeeldingen in de te leveren goederen aan te brengen.

5. Aanbiedingen, documentatie, tekeningen, berekeningen en beschrijvingen blijven eigendom van METICS, ook al zijn daarvoor kosten door haar in rekening gebracht. Zij dienen, indien geen overeenkomst tot stand komt, onverwijld aan METICS te worden teruggezonden.

Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van METICS noch in origineel noch in afschrift aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven. Wederpartij staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door METICS gebezigde en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. Bij overtreding van het vorenstaande is wederpartij aan METICS 20 % verschuldigd van het in de aanbieding door METICS genoemde totaalbedrag, met een minimum van € 500,00 per overtreding.

6. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij METICS geldende normale werkuren. In geval van levering buiten de normale werkuren wordt op het normale tarief een toeslag berekend.

7. Voor diverse componenten geldt een minimale afname hoeveelheid, welke als zodanig door METICS zal worden geoffreerd. Indien wederpartij een eerste hoeveelheid van die minimale hoeveelheid afneemt, is wederpartij gehouden ook het restant van de minimale afname hoeveelheid af te nemen.


Artikel 3

Omschrijving, kwaliteit en reclames

1. METICS zal wederpartij de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in het aanbod of in de offerte omschreven dan wel zoals door METICS geaccepteerd. Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewicht zijn toelaatbaar.

2. METICS is na de garantieperiode niet tot nalevering van éénmaal geleverde zaken gehouden indien deze zaken uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit haar verkoopprogramma zijn vervallen.

3. Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. Wederpartij controleert daarbij:
 a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van de zaken in orde is;
 b. of de juiste zaken zijn geleverd;
 c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 d. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.

4. Reclames omtrent verpakking en / of uitwendige staat van de zaken moeten direct op het ontvangstbewijs aangetekend worden.

Reclames omtrent zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 14 dagen na aflevering aan METICS kenbaar gemaakt te worden. Niet zichtbare gebreken dient wederpartij binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn van Artikel 12 lid 2 kenbaar te maken.

5. Alle reclames dienen schriftelijk per aangetekende post of per email te geschieden aan het adres van METICS binnen de in het vorige lid aangeduide termijnen, op straffe van verval van rechten van wederpartij. METICS dient in staat te worden gesteld de gegrondheid van de reclames te beoordelen.

6. Ook indien wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan METICS worden geretourneerd.

7. Uitsluitend indien een gebrek als zodanig door METICS wordt erkend, is wederpartij gerechtigd de betaling van 5 % van de prijs van de betrokken zaken op te schorten, totdat het gebrek hersteld is. Elk ander beroep door wederpartij schort de betalingsverplichting niet op, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 4

Prijzen, prijswijziging

1. De met een in Nederland gevestigde wederpartij overeengekomen prijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, mede inklaringskosten, invoerrechten, accreditiefkosten en kosten van verpakking en is exclusief BTW. De met een buiten Nederland gevestigde wederpartij overeengekomen prijs omvat enkel de prijs van de gekochte en de te leveren zaken, inclusief verpakking.

2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldende lonen, sociale lasten, materiaalprijzen en valutaverhoudingen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor aflevering van zaken de kostprijs voor METICS wordt verhoogd, hetzij als gevolg

van valutaherziening, verhoging van de belastingen of invoerrechten, invoering of wijziging van overheidsvoorschriften of –maatregelen of prijsstijgingen van grond- en hulpstoffen, dan wel andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van METICS vallen, is METICS gerechtigd de prijsverhoging aan wederpartij door te berekenen. Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs, heeft wederpartij binnen 14 dagen nadat METICS koper dienaangaande schriftelijk heeft geïnformeerd, het recht de overeenkomst door een aan METICS gerichte schriftelijke en per aangetekende post verzonden verklaring te ontbinden.


Artikel 5

Levering, levertijd

1. De opgegeven levertijd gaat in op de dag na de dag waarop tussen METICS en wederpartij overeenstemming is bereikt over alle technische details en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en materialen in het bezit van METICS zijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.

3. Tenzij METICS in overmacht verkeert ingevolge Artikel 13, dient wederpartij bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 dagen METICS schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, bij gebreke waarvan wederpartij het recht heeft de overeenkomst door middel van een aan METICS gerichte schriftelijke, per aangetekende post dan wel per email verzonden verklaring, te ontbinden.

4. Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is METICS nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij of derden ontstane schade, gevolgschade daaronder begrepen.

5. Levering aan een in Nederland gevestigde wederpartij geschiedt franco aan de overeengekomen plaats van levering, exclusief lossen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering aan een buiten Nederland gevestigde wederpartij geschiedt ‘af fabriek’, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. METICS wordt geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan door de zaken éénmaal aan wederpartij aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.

7. In het geval wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken overeenkomstig Artikel 6 worden opgeslagen voor risico van wederpartij. Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van het retourneren en van de opslag, verschuldigd zijn. In geval van weigering tot afname zal METICS niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren, dan nadat wederpartij de overeengekomen prijs heeft voldaan, zulks met inbegrip van de als gevolg van de weigering tot afname door METICS gemaakte kosten.

8. Wederpartij draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang, transport en installatie.

9. Het is METICS toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is METICS bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

10. METICS is gerechtigd om zonder opgave van reden levering onder rembours te doen geschieden.

11. METICS heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van wederpartij (directiewisseling, overname, fusie, beslaglegging, etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen. Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent wederpartij METICS bereiken. Voorts is METICS niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.

Artikel 6

Opslag en retournering

1. Wanneer wederpartij te kennen heeft gegeven, niet in staat te zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal METICS - als zijn opslagmogelijkheden dit toelaten - op verzoek van wederpartij de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat METICS op de door wederpartij opgegeven plaats(en) zijn bezorgd dan wel door wederpartij zijn afgenomen.

2. Wederpartij is verplicht aan METICS de opslagkosten volgens het bij METICS gebruikelijke tarief en – bij gebreke daarvan – volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

3. In geval van de onder de leden 1 en 2 van dit Artikel bedoelde situatie is METICS gerechtigd wederpartij voor het bedrag van de order te factureren, welk bedrag wederpartij dient te voldoen overeenkomstig het onder Artikel 13 bepaalde.

4. Wederpartij is alleen gerechtigd de geleverde zaken aan METICS te retourneren na voorafgaande schriftelijke overeenstemming met METICS over de reden van de retournering en creditering. De zaken dienen door wederpartij in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de retournering van de zaken franco naar de door METICS opgegeven plaats(en).


Artikel 7

Verpakking

1. METICS zal de te leveren zaken behoorlijk verpakken, tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet, en op zodanige wijze beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. METICS draagt zorg voor de gebruikelijke transportverzekering. De aansprakelijkheid van METICS ter zake van verzending van de zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot de door de transportassuradeuren verstrekte dekking.

2. Wanneer METICS voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers en dergelijke ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen vergoeding van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is wederpartij verplicht, tenzij het om éénmalige verpakking gaat, deze laadborden etc. terug te zenden naar het door METICS opgegeven adres, bij gebreke waarvan wederpartij aan METICS de door haar daardoor geleden schade zal vergoeden.


Artikel 8

Meerwerk

De levering van zaken en/of de uitvoering van werkzaamheden dan wel het verlenen van diensten, die niet in de overeenkomst zijn genoemd of naderhand schriftelijk zijn overeengekomen, worden als meerwerk beschouwd. Tevens wordt als meerwerk beschouwd alle wijzigingen in de overeenkomst (bijvoorbeeld wijzigingen van specificaties of componenten op verzoek van

wederpartij) en de daaruit voortvloeiende kosten, alsmede de kosten als gevolg van het onjuist verstrekken van gegevens, tekeningen, modellen en dergelijke door wederpartij. Meerwerk zal door METICS aan wederpartij in rekening worden gebracht op grond van de prijsbepalende factoren in de branche, welke gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Artikel 9

Overgang risico

Vanaf het tijdstip van de levering van de zaken gaat het risico over op wederpartij, die de gekochte zaken deugdelijk zal verzekeren,

zulks ongeacht het feit dat het vervoer en/of montage vanwege METICS geschiedt.

Artikel 10

Eigendomsvoorbehoud

1. De door METICS geleverde zaken blijven eigendom van METICS totdat wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met METICS gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door METICS verrichte of te verrichten diensten;
 - eventuele vorderingen wegens niet nakoming door wederpartij van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, (een) uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomst(en) of nieuwe overeenkomst(en).

2. De door METICS afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen zonder schriftelijke toestemming van METICS niet worden doorverkocht of verpand, noch mag daarop enig ander recht worden gevestigd, tenzij de zaken worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van wederpartij en met inachtneming van het bepaalde in Artikel 12.

3. Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is METICS gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden, die de zaak voor wederpartij houden, weg te halen of weg te doen haren. Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde per dag, dat wederpartij hiermee in gebreke blijft.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht METICS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. Wederpartij verplicht zich:
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan METICS te geven;
 - alle aanspraken van wederpartij of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan METICS op de manier die wordt voorgeschreven in Artikel 3:239 BW;
 - de vorderingen, die wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door METICS geleverde zaken te verpanden aan METICS op de manier die wordt voorgeschreven in Artikel 3:239 BW;
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van METICS;
 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die METICS ter bescherming van haar eigendomsrechten met betrekking tot de zaken wil treffen en welke wederpartij niet onredelijk hinderen in een normale uitoefening van zijn bedrijf.

6. Wederpartij, die in strijd handelt met hetgeen in lid 5 is bepaald, verbeurt ten gunste van METICS een boete ter hoogte van de factuurwaarde van de zaken, onverminderd het recht van METICS de werkelijke, hogere schade van wederpartij te vorderen.

7. Wederpartij dient derden op de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van METICS. METICS kan van wederpartij verlangen dat deze haar op het eerste verzoek doet blijken van een schriftelijke mededeling aan de bedoelde derden, alsmede van de bevestiging van ontvangst van deze mededeling door de desbetreffende derden.

Artikel 11

Betaling en incasso

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
 - van opdrachten tot en met € 15.000,00 excl. BTW: binnen 30 dagen netto;
 - van opdrachten van meer dan € 15.000,00 excl. BTW: bij opdracht 50 %, bij start productie 20 %, bij eerste levering 30 %, alle (termijn)betalingen binnen 30 dagen netto.

2. De in lid 1 bedoelde termijnen zijn fatale termijnen. Na het verstrijken daarvan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment waarop hij in verzuim is, is wederpartij 1 % rente van het factuurbedrag per kalendermaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend.

3. Betaling dient te geschieden:
 - door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van METICS;
 - door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door METICS aangegeven bank-/girorekening ten name van METICS.

4. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, alsmede in geval van (zijn) (aanvrage tot) faillissement, (aanvrage tot) surséance van betaling of gehele of gedeeltelijke overname of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is METICS gerechtigd, hetzij de uitvoering

van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, hetzij deze zonder rechtelijke tussenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren, onverminderd de aan METICS verder toekomende rechten, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door METICS worden geen zaken in ruil aangenomen. Indien in twee of meer termijnen betaald zal worden, is METICS gerechtigd te bedingen dat wederpartij een bankgarantie afgeeft.

6. Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betaling op de hoofdsom geschiedt in eerste plaats op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij METICS een andere volgorde van betaling schriftelijk aangeeft.

7. Indien wederpartij de overeenkomst niet, dan wel slechts gedeeltelijk nakomt is hij buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% (exclusief BTW) van het door METICS te vorderen bedrag.

8. METICS is te allen tijde gerechtigd van wederpartij betaling van een voorschot te verlangen alvorens een aanvang te nemen met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12

Garantie en aansprakelijkheid

1. Wederpartij wordt geacht de levering dan wel de installatie/montage te hebben geaccepteerd als zijnde conform de opdracht door de ingebruikname van de geleverde dan wel geïnstalleerde/gemonteerde goederen dan wel acceptatie van de test, waaruit blijkt dat de software naar behoren functioneert.

2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, verstrekt METICS op materiaal- en constructiefouten 1 jaar garantie vanaf datum levering.

3. De garantie van METICS is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of een onderdeel daarvan, één en ander ter beoordeling van METICS. Vervangen onderdelen worden eigendom van METICS. De met betrekking tot de vervanging door METICS te maken arbeidskosten zijn voor rekening van wederpartij.

4. METICS staat er uitsluitend voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik, zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien. METICS staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor wederpartij deze wil bestemmen; ook niet wanneer dit doel aan METICS kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

5. Het recht op garantie vervalt indien de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van hem de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte technische specificatie, aanwijzingen of gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt, dan wel indien wederpartij bewerkingen of veranderingen in de door METICS geleverde zaken heeft aangebracht. Wederpartij kan eveneens geen recht op garantie geldend maken gedurende de periode dat hij nalatig is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6. METICS is in verband met door haar geleverde zaken resp. door haar verrichte diensten in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, direct noch indirect, hoe dan ook genaamd.

7. METICS is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, reclames,

tekortkoming in de nakoming van enige uit hoofde bestaande verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt:
 - dat de hoogte van het door METICS te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zou (kunnen) zijn dan voor de door METICS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering, waarbij geldt dat:
 - de hoogte van het door METICS / de verzekeraar te betalen bedrag ter zake van de schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren), dus ook niet in het geval de wederpartij geen aanspraak kan maken op een uitkering van onze aansprakelijkheidsverzekeraar, waarbij geldt dat:
 - METICS hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 10.000,- in totaliteit. In alle gevallen blijft echter gelden dat METICS nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

8. Wederpartij vrijwaart METICS tegen eventuele schadeclaims van derden terzake van de bij de uitvoering van de overeenkomst aan deze veroorzaakte schade, waarvoor METICS wordt aangesproken. Wederpartij is eveneens aansprakelijk jegens METICS voor vergoeding van eventuele schade die METICS mocht lijden ten gevolge van de ondeugdelijkheid van de constructie van het gebouw alsmede de (onder)grond daarvan, waarin de zaken worden geïnstalleerd.

9. METICS is niet verantwoordelijk voor door wederpartij of overheidsinstanties verstrekte of voorgeschreven capaciteiten, berekeningen, constructies en tekeningen en evenmin voor niet door haar uitgevoerde montage.


Artikel 13

Overmacht

1. Onder overmacht aan de zijde van METICS wordt verstaan elke omstandigheid, waarmee METICS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan een normale uitvoering daarvan redelijkerwijs niet door wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, staat van beleg, aanwezigheid of dreiging met “fall-out”, oproer, molest, brand, water- en rookschade, overstroming, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, ziekte van een onvervangbare werknemer, transportproblemen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, breuk of defecten aan machines die van bijzondere aard zijn en specifiek voor het product zijn vervaardigd, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van METICS als bij derden van wie METICS de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport – al dan niet in eigen beheer – en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of buiten de risicosfeer van METICS ontstaan of gelegen.

2. Wanneer METICS door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft METICS het recht de uitvoering daarvan op te schorten, dan wel te harer keuze de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. In geval van overmacht is METICS niet gehouden tot garantie noch aansprakelijk voor de door wederpartij, diens afnemers of derden geleden schade.

4. Indien door overmacht de levering met meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel METICS als wederpartij bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke per aangetekende post danwel per email aan de andere partij gerichte mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat één van partijen recht op schadevergoeding kan doen gelden.

5. Wanneer overmacht intreedt terwijl de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, heeft wederpartij, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte overeenkomstig het in lid 4 van dit Artikel bepaalde te ontbinden, onder de verplichting hetgeen hem reeds is geleverd aan METICS terug te zenden voor rekening en risico van wederpartij, op voorwaarde dat wederpartij kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt als gevolg van het niet afleveren van de resterende zaken.


Artikel 14

Ontbinding

1. METICS is bevoegd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke, aan wederpartij gerichte, verklaring te ontbinden:
 - na schriftelijke ingebrekestelling: wanneer wederpartij enige contractuele verplichtingen niet nakomt en na daartoe door METICS aan wederpartij uitgebrachte schriftelijke en per aangetekende post verzonden sommatie nalatig blijft binnen een week aan haar contractuele verplichtingen te voldoen;
 - zonder schriftelijke ingebrekestelling: wanneer wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, wanneer wederpartij overlijdt, alsmede bij een (voorgenomen) stillegging of liquidatie van het bedrijf en/of bij een (voorgenomen) ontbinding van de vennootschap van wederpartij.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In geval van deze ontbinding verbeurt wederpartij een bedrag van 15 % van de koopprijs, onverminderd de aanspraken van METICS op volledige schadevergoeding, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

3. Buiten de in Artikel 15 genoemde ontbindingsmogelijkheden heeft wederpartij niet het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door METICS die zeer ernstig is en nadat wederpartij tenminste twee schriftelijke ingebrekestellingen heeft verzonden, is wederpartij uitsluitend bevoegd om ontbinding van de overeenkomst voor de rechter te vorderen.

Artikel 15

Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, rusten de rechten van intellectuele eigendom op de door METICS verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur (waaronder software), offertes en dergelijke bij METICS,

welke eigendom van METICS zijn en blijven en welke zonder haar toestemming niet gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt mogen worden, ongeacht of wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

Artikel 16

Wijziging van de voorwaarden

1. METICS is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, hetgeen niet van toepassing zal zijn op orders en leveringen, welke reeds voor het tijdstip van wijziging of aanvulling werd geplaatst respectievelijk plaatsvonden.

2. METICS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden.

3. De wijzigingen treden in werking op het moment dat die wijzigingen aan wederpartij zijn medegedeeld, althans indien METICS een bepaald tijdstip noemt waarop de wijzigingen in werking zullen treden, op dat tijdstip.

Artikel 17

Geschillen

1. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende of nieuwe overeenkomsten worden, behoudens de geschillen die in

hun belang of aard tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren, ter beslechting voorgelegd aan de rechtbank te Almelo, onverminderd het recht van METICS om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van wederpartij.

  • Locomogo